Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Thủ tục cần làm khi xin cấp bản sao từ bản chính

Mỗi người đối với các giấy tờ nhân thân của mình đều có nhu cầu lưu giữ một bản sao có giá trị pháp lý. Pháp luật Việt Nam đã có Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục xin cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Trong bài viết này, ANT Lawyers xin giới thiệu về thủ tục xin cấp bản sao từ sổ gốc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thế nào là bản sao, sổ gốc, giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc.
Bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.
Sổ gốc là sổ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính mà cơ quan, tổ chức đó đã cấp.
Cấp bản sao từ sổ gốc là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.
Về giá trị pháp lý, bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật quy định phải nộp bản gốc.
Những ai được cấp bản sao từ sổ gốc?
Cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cấp bản sao từ gốc bao gồm:
– Cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.
– Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.
– Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột, người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.
Với quy định này, tổ chức, cá nhân cần xin cấp bản sao từ sổ gốc tại cơ quan có thẩm quyền lưu giữ có thể ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác thực hiện thay mình.
– Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiều còn giá trị sử dụng để kiểm tra.
– Trường hợp người yêu cầu là người được ủy quyền thì phải xuất trình giấy ủy quyền.
– Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu, nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.
Thời gian thực hiện.
Thời gian thực hiện yêu cầu xin cấp bản sao từ sổ gốc phải được đảm bảo ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
Cấp bản sao từ sổ gốc, thế nào là bản sao, sổ gốc là gì, thủ tục cấp bản sao sổ gốc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét