Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm


Ngày 21/03/2017,Tổng  Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 03/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm.
Quy định gồm 4 chương, 14 điều  quy định về trình tự, nội dung công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán do Kiểm toán nhà nước (KTNN) thực hiện.
Quy định này áp dụng trong hoạt động kiểm toán của các đơn vị trực thuộc KTNN; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan và được thực hiện theo 03 nguyên tắc:
Kế hoạch kiểm toán phải được lập, thẩm định và xét duyệt đối với mọi cuộc kiểm toán, trước khi thực hiện kiểm toán; Kế hoạch kiểm toán phải phù hợp với kế hoạch kiểm toán năm và phương án tổ chức kiểm toán năm của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phân giao, phê duyệt; Kế hoạch kiểm toán phải tuân thủ chuẩn mực, quy trình, quy định về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do KTNN ban hành phù hợp với từng lĩnh vực kiểm toán và các quy định khác có liên quan của KTNN.
Quy định cũng nêu cụ thể trách nhiệm của: Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm, Trưởng đoàn kiểm toán, Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Thanh tra KTNN và Văn phòng KTNN.
Trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán phải thực hiện đầy đủ các bước như: Khảo sát, thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán; đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và phân tích thông tin thu thập; xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán; xác định trọng yếu kiểm toán; lập kế hoạch kiểm toán; thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán; hoàn thiện kế hoạch kiểm toán và ban hành quyết định kiểm toán. Ngoài ra, phải khảo sát, thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán; đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán; xác định trọng yếu kiểm toán; lập kế hoạch kiểm toán; thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán; thẩm định kế hoạch kiểm toán của các vụ tham mưu; xét duyệt kế hoạch kiểm toán của Tổng Kiểm toán nhà nước; hoàn thiện kế hoạch kiểm toán và ban hành quyết định kiểm toán; phổ biến quyết định kiểm toán, kế hoạch kiểm toán và cập nhật kiến thức cho Đoàn kiểm toán; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đoàn kiểm toán.
Về việc công bố quyết định kiểm toán với đơn vị được kiểm toán: Quyết định kiểm toán sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành được gửi cho Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán và đơn vị được kiểm toán chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký, trừ trường hợp kiểm toán đột xuất; thời gian do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày quyết định kiểm toán được ban hành; địa điểm do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán.
Vụ Tổng hợp chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc KTNN có liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này và định kỳ tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước./.
Hãy liên hệ công ty ANT Lawyers qua hòm thư điện tử luatsu@antlawyers.com hoặc số Hotline: (04) 66737711 để được tư vấn các vấn đềvề KTNN.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét